Leje regler/Info / Referater

Referater

Referat af Generalforsamling i Stenmagle Forsamlingshus d. 27.05.2021

Formanden bød velkommen og fortalte at den udsendte dagsorden ikke var gældende. I indkaldelsen til Generalforsamlingen (GF) var det anført at der var vedtægtsændringer der skulle godkendes inden GF. Det kan man ikke så derfor havde formanden lavet en ny dagsorden der opfyldte foreningens vedtægter.

Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
Dirigent: Micael Lønstrup (ML)
Stemmetæller: Anders R. Larsen (ARL)
Referent: Lars Bindesbøll (LB)

Formandens beretning v/Maiken Hansen (MH)
Ligesom resten af Danmark har forsamlingshuset været præget af covid-19, dette har bevirket at vi ingen udlejninger har haft det sidste år, men der er så småt begyndt at komme flere og flere udlejninger ind igen.
Vi havde en masse mål for huset i 2020 som ikke kunne blive en realitet grundet manglende økonomi.
Jeg vil gerne lægge ud med at fortælle at jeg har valgt at trække mig et år før jeg er på valg. Efter 8 år i bestyrelsen er jeg nødsaget til at sige stop. Dengang jeg startede i bestyrelsen, var vi et team, som samarbejdede, snakkede om tingene i fællesskab og drøftede diverse emner, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter imellem. Dette er bestemt ikke sådan det fungerer nu eller det seneste år i bestyrelsen og dette er ikke den måde jeg syntes man skal styre et forsamlingshus på. Det har været en kamp for mig at skulle tage til bestyrelsesmøderne, jeg går derfra med ondt i maven og er ked af det.

Andre ting er:
Der bliver taget beslutninger uden at jeg som formand er blevet orienteret
• Jeg bliver ikke forelagt en pris eller et overslag på diverse reparationer. Hvad har det kostet at få lavet diverse reparationer??
• Jeg er ikke blevet forelagt hvem der udfører arbejdet, hvem der har besluttet at Sparre Byg skal have vores entreprise??
• Vi har førhen brugt DN Byg, hvem har valgt at han ikke længere skal have entreprisen??
• Hvad er grundlaget for det store had til vores lejer på 1 sal. Vi har en fast indtægt på 50.000 kr. hvert eneste år??
• Hvordan kan det været at det er 2-3 enkelte personer i bestyrelsen der tager selvstændige beslutninger uden at involverer resten af bestyrelsen og suppleanterne??
• Dette er en andelsforening hvor vi er til for vores andelshavere. For at vi kan have et forsamlingshus der fungerer, er det også vigtigt at bestyrelsen og suppleanterne arbejder sammen…. alle sammen.

Efter formandens beretning var der stilhed i salen. Dirigenten spurgte til om der var nogle kommentarer til formandens beretning fra salen eller fra den siddende bestyrelse. Men der var ingen der ønskede at kommentere på det fremlagte.

Kassererens fremlæggelse af regnskabet:
Kasserer Lisbeth Rasmussen (LR) fik ordet af dirigenten for at fremlægge årets regnskab.
Ja det ligger på bordet og det er som det er.
(ML) spurgte om hun ville uddybe det og (LR) sagde at vi er kommet ud med et underskud lige som sidste år. Den korte fremlæggelse udløste en del spørgsmål fra generalforsamlingen. Det fremlagte regnskab var ikke underskrevet af hverken bestyrelsen eller revisor. Malene Topp fra Topp Bogføring meddelte dog at hun havde revideret det og havde godkendt regnskabet.
Maiken (MH) havde dog ikke godkendt regnskabet. Hun havde først for ganske få dage siden modtaget det og kunne ikke gennemskue det. Selvom hun var formand, havde hun ikke adgang til bank eller regnskab og havde også spørgsmål til (LR) omkring ejendommens bogførte værdi som var kr. 240,000, - under den offentlige vurdering. (LR) forklarede at det var for at spare penge i Skat, men de havde da skrevet det ind på side 4 i regnskabet som en note nederst på siden.
Det udsendte regnskab i indkaldelsen til generalforsamlingen var altså ikke identisk med det regnskab der blev omdelt på GF. Så en del af de fremmødte sad med to forskellige udgaver af årets regnskab.
Spørgsmål fra salen var hvordan det kunne være at man have haft indtægt på udlejning af huset på kr. 38.560, - og genereret et driftsunderskud på kr. 13.745, -
Året før havde indtægten været kr. 78.800, - og underskuddet havde været kr. 26.235, - Konklusionen måtte være at jo mere man lejer huset ud jo større bliver underskuddet. Ergo har dette dårlige Corona år med langt mindre udlejninger været til gavn for foreningen da underskuddet er blevet halveret. LR og MT kunne bare konstatere at der jo var flere udgifter når man lejede huset ud.
Spørgsmål fra salen var hvorfor der var kommet en post på under (3) administrationsomkostninger der hed forsikring på kr. 9.438, - når den var nul året før og der var jo en post i regnskabet under (2) Lokaleomkostninger på kr. 5.913, - som også hed forsikringer. LR forklarede at der jo var forsikringer og det kostede de. Det var ikke gratis at have sådan et hus forsikret. Sidste år havde man bare bogført dem under en anden post der hed diverse. Revisor (MT) forklarede at man godt kunne ændre regnskabs praksis så det have man gjort.
En del af de fremmødte ønskede at se bilagene for det revideret regnskab men dem havde hverken LR eller MT medbragt. Formanden (MH) gjorde klart at man har krav på at se de bilag der ligger til grund for regnskabet og de skal kunne fremvises på GF.
Der blev spurgt til hvorfor man bruger over kr. 31.000, - om året på en advokat. Bestyrelsen forklarede at man jo havde en sag kørende imod lejer af lejligheden på første sal og det var dyrt. Der var ikke yderlige uddybelse af sagens karakter på GF.

Dirigenten bad om en afstemning for godkendelse af det fremlagte regnskab.
Det skete ved håndsoprækning og regnskabet blev IKKE godkendt. Et overvejende stort flertal stemte for at regnskabet ikke kunne godkendes. Der var efterfølgende usikkerhed på hvad der så skal ske og enkelte mente at det var en advokat der skulle på efterfølgende.

Valg til bestyrelse:
Der var to i bestyrelsen der stillede op til genvalg. Inge Sparre Johansen og Lisbeth Rasmussen. Derudover var der flere på GF der ønskede at stille op til bestyrelsen.
Kirsten Grøn, Magnus Kellmann Boholdt, Lars Bindesbøll og Micael Lønstrup.
Der var tre nye der ønskede at melde sig som suppleanter.
Maiken Hansen, Thicco Dacooper og Susanne Svitser.
Efter en kort præsentation af alle kandidaterne blev der stemt ved håndsoprækning.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Formand: Lars Bindesbøll (Nyvalgt ind i bestyrelsen)
Næstformand: Michael Larsen (Var ikke på valg)
Kasserer: Magnus Kellmann Boholdt (Nyvalgt ind i bestyrelsen)
Menigt medlem: Micael Lønstrup (Nyvalgt ind i bestyrelsen)
Menigt medlem: Flemming Broholm (Var ikke på valg) (Flemming har trukket sig fra bestyrelsen den 28.5.2021 af personlige grunde)
Valg af Suppleanter:
Der var lidt tvivl omkring hvorvidt man skulle stemmes ind som suppleant eller om man bare kunne melde sig til at være suppleant. Michael Jensen (MJ) mente ikke at Thicco Dacooper (TD) kunne stille op som suppleant eller til bestyrelsen når nu den siddende bestyrelse havde en tvist med Thicco (TD). Anders (ARL) mente dog det var på tide de fik lagt det bag sig og mente at det måske faktisk kunne resultere i at der kunne komme et godt samarbejde og dialog ud af det hvis Thicco (TD) blev suppleant. Anders (ARL) kunne ikke se der var noget i vedtægterne der kunne forhindre at Thicco kunne melde sig. Flere i salen spurgte til hvad den tvist gik ud på men det blev ikke yderligere uddybet. Formanden Maiken Hansen fortalte at man før havde haft rigtig mange suppleanter ad gangen. Helt op til 8 på en gang så folk kunne bare melde sig. Efterfølgende meldte følgende sig.
Suppleant: Susanne Svitzer
Suppleant: Maiken Hansen
Suppleant: Thicco Dacooper

Mikael Jensen (MJ) trak sit suppleantkandidatur tilbage umiddelbart efter valget af bestyrelsen og de tre suppleanter havde meldt sig. Der blev spurgt til forsamlingen om der var andre der ville melde sig som suppleanter men det var ikke tilfældet.
Valg af revisor:
I indkaldelsen var anført at Topp Bogføring skulle vælges som revisor men Malene Topp valgte på GF at trække sit kandidatur tilbage. Der blev IKKE valgt en ny revisor. Magnus ville gerne være revisor men (MJ) forklarede at man ikke kunne være ibestyrelse og revisor. Magnus valgte at blive i bestyrelsen og frafalde tilbuddet om at være revisor. Malene Topp ville dog gerne hjælpe den nye kasserer med at komme i gang med regnskabet og få det kørt videre.
Der blev holdt 10 min. Pause.

Indkomne forslag:
Inge Sparre Johansen (ISJ) var kommet med forslag til vedtægtsændringer som var delt ud til GF. Der blev lidt snak i krogene, for det var som flere i forsamlingen sagde, et helt nyt sæt vedtægter. Inge Sparre Johansen (ISJ) forklarede at man havde et ønske om at lave Andelsforeningen om til en medlemsforening. Således ville man kunne søge økonomisk hjælp hos fonde, kommune og forskellige hjælpepuljer. Det ville kunne hjælpe foreningens økonomi. Forsamlingshuset er fortsat i dårlig stand og trænger meget til vedligeholdelse. Der er huller i taget og flere steder synlige skader på bygningerne som mangler seriøs renovering. Flere på GF synes det lød som en god ide at kunne få tilført midler men ifølge foreningens vedtægter kræver det at andelsforeningen opløses, og det skal ske over 2 generalforsamlinger. Det var ikke muligt at arbejde videre på den løsning på denne generalforsamling men den nye bestyrelse opfordres til at arbejde videre med ideen.

Evt:
Der er indgået en aftale med Falck om at der skal være testcenter i huset fra den 01.06.21 til den 10.08.21 Der er ikke lavet en kontrakt men Falck overtager huset fra mandag den 31.5.2021 Der er kun aftalt det der står på fakturaen som LR har sendt. Forsamlingshuset skal dog sørge for rengøring af lokalerne 3 gange om ugen, det er inkl. i de 30.000, - kr. pr. mdr. som er aftalt.
Anders spørger Lisbeth Rasmussen om hvorfor han ikke kan få svar på om han kan leje huset på bestemte datoer i 2025. LR ønsker ikke at booket huset ud i så god tid, da der kan nå at ske meget inden, siger LR. Det var Anders meget utilfreds over da han havde kigget i forsamlingshusets kalender på nettet og der var kalenderen blank. LR sagde at der ikke var en kalender på nettet og Anders kunne så konstatere den måtte være blevet fjernet.
Der blev takket af og en del af de 35 fremmødte deltagere hjalp til med oprydningen.
Stenmagle og Omegns Forsamlingshus